دموکراسی

کهن‌ترین کتاب درباره اصول مربوط به اشکال حکومت، کتاب «سیاست» ارسطو است که تاثیراتی گسترده و عمیق بر سازمان‌دهی نظم سیاسی در دوران میانی (قرون وسطی) و امروز داشته است و هنوز دارد. اما میان برداشت «آتن»ی از دموکراسی و دموکراسی‌های مدرن امروز تفاوت از زمین تا آسمان است. در یک پروسه طولانی تاریخ، همه «چیز» دگرگون شده است. از دوران روشنگری تا به امروز جوامع تغییرات اساسی کرده‌اند. آنچه در آن دوران غیرممکن بود، امروز شدنی است. کتاب حاضر کوششی است برای نشان‌دادن سیر تکامل دموکراسی از دوران «آتن» تا امروز، از دموکراسی‌های مستقیم تا دموکراسی‌های پارلمانی (غیرمستقیم) متکی به حقوق بشر.

این کتاب، که برگردان فارسی گزیده‌ای از شماره ۲۸۴ مجله Informationen است، را با ترجمه پرویز دستمالچی به رایگان بخوانید!

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

Sorry, twitter is currently unavailable.