روز عشاق و داغی که بر دل‌هایمان نهادند

روز عشاق و داغی که بر دل‌هایمان نهادند - اسد بیناخواهی
به یاد عاشقانی که در میان ما نیستند اما یادشان در دل‌هایمان زنده است

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

Sorry, twitter is currently unavailable.