حقوق کار در ایران

 

در این سری وبینارها٬ حسین رییسی در دو جلسه در مورد حقوق کار در ایران به بحث و گفتگو می‌پردازد. وی در جلسه اول روابط حقوقی کارگر و کارفرما را مورد تحلیل قرار می‌دهد. و در جلسه دوم٬ حوادث حقوقی ناشی از کار و پاره ای از قوانین مربوط به این حوزه را مطرح می‌کند.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

Sorry, twitter is currently unavailable.