مگسک: روزی که زنان جهان را مارس می‌کنند!

می‌گویند ۱۴۰۰ سال پیش دختران را زنده‌به‌گور می‌کردند اما باید گفت بعد از اون ۱۴۰۰ سال حمهوری‌اسلامی همه تلاشش را می‌کند که زنان صدایشان شنیده نشود و شهید بشوند. اما با همه این‌ها پرچم کی بالا است؟ پرچم زنان! 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

Sorry, twitter is currently unavailable.